Een mooie én schone stad

Lees hier de meest recente blogs over een leefbare, mooie en schone stad.


Ik vroeg mijn volgers op Instagram wat er in Amersfoort verbeterd kon worden. En wellicht niet verrassend: het kwam allemaal neer op een mooie en schone stad. Voor veel inwoners begint daar prettig leven. Vandaar deze blog! Dingen die helpen:

  • Houd de straat schoon. Pak zwerfafval aan. Voorkom dat er vuilnis op straat gegooid wordt of naast de container wordt gezet, in plaats van erin.
  • Houd de straat mooi. De gemeente dient straatmeubilair te onderhouden en schoon te houden. Verval moet je voorkomen, want dan is het hek van de dam. Betrek inwoners daarbij en laat ze meedenken.
  • Houd de straat veilig! Kapot straatmeubilair of niet-werkende lantaarns geven een onveilig gevoel.
  • Houd de straat groen! En versterk het groen.

Houd de straat schoon!
Pak zwerfafval aan. Voorkom dat er vuilnis op straat gegooid wordt of naast de container wordt gezet, in plaats van erin. Ondersteun initiatieven zoals 033zwerfafvalzat en maak het melden van zwerfafval super simpel. Diverse onderzoeken wijzen uit dat een goed onderhouden straat ook zwerfafval kan voorkomen. Maar dit kan de gemeente niet alleen. Soms ontstaat er een nieuwe norm, waarbij het normaal wordt de oude wasmachine van de galerij te gooien. Spreek je hierover uit. En maak een melding bij de gemeente. Indien nodig, kan er dan vaker gekeken worden hoe het in de buurt gaat.

Houd de straat mooi!
We geven bewoners de mogelijkheid om te experimenteren met de openbare ruimte door deze op andere wijze in te richten. Zo wil D66 dat een buurt bijvoorbeeld vlonders of bloembakken kan aanvragen waarmee een autoparkeerplaats een nieuwe bestemming krijgt. Zoals een speelplek, zitplek, fietsparkeerplek of ruimte voor groen. Na drie maanden mag de buurt dan beslissen of de nieuwe indeling permanent wordt of niet. In Rotterdam zijn hier al goede ervaringen mee opgedaan.

Zo wil D66 ook meer kunst in de openbare ruimte realiseren. Daar waar er al kunst in de openbare ruimte is, is goed onderhoud en renovatie hiervan belangrijk.

Houd de straat veilig!
Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit. Wij staan ervoor dat alle inwoners van Amersfoort zich veilig voelen: vrouw, man, kind, autochtoon, allochtoon, LHBTI of wie dan ook. Nooit zullen wij ons neerleggen bij aspecten die bijdragen aan een onveilig klimaat in de stad. We vinden het belangrijk dat gevoelens van onrust serieus worden genomen, maar weigeren ons te laten leiden door angst. Voor D66 is preventie het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen voor schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint door samenwerking van bewoners en wijkagenten. Wij verwelkomen daarom buurtinitiatieven en willen deze steunen. Kijk naar het succes van de buurtvaders in de wijken Schothorst en Kruiskamp.

Houd de straat groen!
Amersfoort is een groene stad: dat wil D66 behouden en versterken. D66 introduceert de streefregel van 3-30-300 voor de hoeveelheid groen in de stad. Vanuit je huis moet je ten minste 3 bomen kunnen zien, buurten hebben ten minste 30 procent door een bladerdak bedekt gebied en iedereen heeft een park of plantsoen binnen maximaal 300 meter loopafstand. Bij nieuwbouwprojecten wordt dit de norm, bij bestaande bouw zal er naartoe worden gewerkt in de cyclus van regulier groenonderhoud en nieuwe aanplant.

Groen is ook een gezonde keuze. Voetgangers en fietsers krijgen voorrang. Door een combinatie van meer fietsen, minder auto’s en inzet van elektrische bussen kunnen we de gezondheid vergroten en de luchtkwaliteit verhogen. We geven prioriteit aan het veilig maken van schoolroutes, zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs.
Wij kiezen voor 30 km per uur als snelheidslimiet voor auto’s. Daarmee maken we Amersfoort veiliger voor jong en oud. Daarnaast wil D66 dat er meer groene verbindingen komen door meer bomen en heggen, door groen op muren en platte daken. Dat versterkt de natuur en draagt bij aan schonere lucht.

Leefbaar: aantrekkelijk, ondernemend en bruisend!

Het is prettig wonen in Amersfoort. Maar ook voor toeristen wordt onze stad ook steeds aantrekkelijker. Als bewoner profiteer je daar ook van. Daarnaast zijn er veel inbreidingsplannen; dat vraagt behoorlijk wat van de stad. Je wil een leefbare stad behouden. Voor iedereen een betaalbare woning met altijd groen in de nabijheid. 

Vroegtijdige participatie van inwoners

Waar er extra gebouwd wordt, zetten wij in op vroegtijdige participatie van de buurtbewoners. Vooral bij plannen voor sloop en hoogbouw zien wij veel zorgen vanuit de buurt als het gaat om leefbaarheid, het uitzicht, de parkeerdruk of verlies aan sociale verbanden. D66 neemt die zorgen serieus en wil het mensen makkelijker maken om zelf alternatieve plannen aan te dragen, zolang daarmee een gelijk aantal woningen kan worden gerealiseerd.

Amersfoort kent in de afgelopen jaren twee zeer geslaagde en inspirerende burgerinitiatieven op het gebied van wonen en groen. Namelijk Elisabeth Groen, het stadspark voor en door bewoners, en Soesterhof, een duurzame buurt bij de Wagenwerkplaats waar wonen, werken, cultuur en recreatie samengaan. Naast de waarde voor vergroening en duurzaamheid versterken deze burgerinitiatieven de sociale cohesie door met groepen bewoners of vrijwilligers samen te werken. D66 wil dergelijke burgerinitiatieven ook in de toekomst ondersteunen. Wij doen dit door inzet van gemeentecoaches of wijkcoördinatoren, die inwoners kunnen helpen met hun plannen. Deze coaches weten de weg binnen de gemeentelijke organisatie en kennen de ruimtelijke kaders.

D66 geeft fietsers en voetgangers voorrang

De fiets is het populairste vervoermiddel in Amersfoort en toch gaat het overgrote deel van het belastinggeld naar de auto. D66 wil deze geldstromen verschuiven. Ook geeft Amersfoort nu weinig ruimte voor fietsers en wandelaars en veel ruimte voor de auto. Dat willen wij veranderen. Meer lopen en fietsen in plaats van autorijden zorgt voor een veilige stad, houdt inwoners gezond en helpt voor minder CO2-uitstoot. Daarom geven we fietsers en wandelaars letterlijk voorrang. We zetten de fietsverkeerslichten standaard op groen op momenten met weinig verkeer; en dankzij regensensoren krijgen fietsers en wandelaars tijdens regenbuien sneller groen licht.

D66 wil dat voor elke euro die uitgegeven wordt aan nieuw autoasfalt, minstens 50 cent wordt gereserveerd voor fietsprojecten. Zo kan iedereen veilig op de fiets naar school.

Een aantrekkelijke stad volgens Wouter van Schagen, D66 Amersfoort:

Goed bewegwijzerde loop- en fietsroutes

Een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum

Meer budget vrijmaken voor de ambitieuze plannen van Amersfoort Citymarketing (zie de website van Amersfoort Citymarketing, jaarplan 2018)

Een aantrekkelijk stadshart, een bruisende stad

Frequenter prullenbakken legen, defect straatmeubilair en kapotte straatlantaarns zo snel mogelijk repareren.

Een eigen Bevrijdingsfestival

Een stad om trots op te zijn.

Hulde voor ondernemers en Amersfoort Citymarketing
Ook voor toeristen wordt Amersfoort steeds aantrekkelijker. In 2018 dingt Amersfoort bijvoorbeeld mee als de meest fotogenieke stad van Nederland. Dat hebben we mede te danken aan de Stichting Amersfoort Citymarketing, die ook in het Mondriaan Stijljaar samen met ondernemers heel veel voor elkaar heeft gekregen. De vele extra bezoekers (245.000) gaven maar liefst 15,8 miljoen euro uit.

Meer budget en samenwerking
D66 wil daarom meer budget vrij maken voor citymarketing en de samenwerking aangaan met Amsterdam en Utrecht, zodat we toeristen samen nog meer te bieden hebben. Daarnaast willen we met bijvoorbeeld een eigentijds Bevrijdingsfestival laten zien hoe bruisend Amersfoort is.

Beste stad om in te wonen
En natuurlijk wil D66 dat Amersfoort de hoogst genoteerde ‘beste stad om in te wonen’ (Elsevier) blijft. Prettig wonen en recreëren geeft bovendien een mooie economische impuls aan de stad. Ik betrek graag onze inwoners bij dit doel, waarbij de gemeente een stimulerende en faciliterende rol heeft.