Wonen in Amersfoort: de zes punten van D66

Gepubliceerd door Wouter op

Voor iedereen een betaalbare woning. Daar werkt D66 al heel wat jaren aan. In 2018 al hebben wij aangedrongen op aandacht voor de woningnood in de motie: Geen woning, geen kroning. En dat is belangrijk, want wij willen dat Amersfoort voor iedereen toegankelijk is. Een fijne stad om in te wonen, te werken en te leren, voor inwoners van alle leeftijden en beroepsgroepen.

Dat betekent dat er meer woonplek moet komen voor jongeren en starters en dat we de doorstroom in huur- en koophuizen willen bevorderen. Ook willen we woningen bouwen die aantrekkelijk zijn voor ouderen. Op die manier willen we zorgen voor doorstroming.  Daarbij moeten wijken een veilige plek zijn voor kinderen om te spelen en voor alle inwoners om te bewegen en ontspannen. Altijd op korte afstand van groen.

Wonen in 6 punten volgens D66

  • Bevorderen van de verhuisketen, onder andere door te zorgen voor geschikte woningen voor ouderen in de wijk
  • In Amersfoort moeten we blijven doorbouwen, zodat starters een kans krijgen op de woningmarkt. Ruimte scheppen voor extra woningen.
  • Inzet van opkoopbescherming om ongewenste vormen van huur tegen te gaan.
  • Optimaliseren van verouderde bedrijventerreinen; levendig maken door bij herinrichting te koersen op een combinatie van wonen werken en leren. Optimaliseren van mogelijkheden van bestaande panden
  • Kiezen voor een compacte stad; out of the box denken, maar wel binnen de stadsgrenzen.
  • Mooi, fijn en veilig wonen in een bruisende stad

Bevorderen van de verhuisketen
Woningen en woonvormen die voor ouderen aantrekkelijk zijn, betekenen veel voor de zogenaamde verhuisketen. Veel ouderen wonen in eengezinswoningen en willen naar een andere, bij hun levensfase passende woning. Maar zij willen vaak ook in hun eigen wijk blijven en hebben moeite om daar een voor hen aantrekkelijke woning te vinden. Door in de wijken voor ouderen te bouwen, kunnen zij doorstromen naar passende woningen en komt hun grote woning vrij voor starters en gezinnen. Eerder al hebben wij hiervoor moties ingediend voor het inzetten van een wooncoach en meer experimenteren om doorstroming te bevorderen.

Zo brengen we de verhuisketen op gang. D66 wil dat het gemeentebeleid erop gericht is om doorstroming naar een passende woning makkelijker en haalbaar te maken door te zorgen dat verhuizen naar een kleinere woning mogelijk is.

Ruimte scheppen voor extra woningen
De afgelopen twee jaar is er enorm veel bijgebouwd. D66 heeft bereikt dat minimaal 20 procent van de nieuwbouwwoningen verplicht beschikbaar moeten zijn voor de middenhuur en 35 procent voor sociale woningbouw in het Deltaplan Wonen. Daar willen wij mee doorgaan. Om het huidige tekort weg te werken en om toekomstige groei te ondervangen zijn er in Amersfoort tot 2030 minstens 10.000 woningen extra nodig. Ook willen we de doorstroom bevorderen en het woningaanbod beter laten aansluiten op de vraag. Kansengelijkheid voor alle inwoners, ook voor mensen die tijdelijk zorg nodig hadden in een opvanglocatie, zorgvoorziening of in een voorziening van beschermd wonen. Spreiding in de stad en kijken naar de draagkracht van een buurt is hierbij belangrijk.

Opkoopbescherming
D66 Amersfoort wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de opkoopbescherming, om ongewenste vormen van verhuur tegen te gaan. Starters krijgen dan een betere kans op de woningmarkt. Het maximumbedrag in het voorstel van het college vinden we te laag.

Over de punten ‘Optimaliseren van bestaande gebieden en mogelijkheden’, ‘Kiezen voor een compacte stad, out of the box denken’ en ‘Mooi, fijn en veilig wonen in een bruisende stad’ kunt u hier verder lezen.

Wat hebben we de afgelopen vier jaar gedaan op het gebied van fijn en betaalbaar wonen?

Hoefkwartier