Woonkansen op De Hoef optimaal benutten

Gepubliceerd door Wouter op

Als het om de woningbouwopgave gaat, is D66 al vele jaren bezig te kijken hoe en waar er bijgebouwd kan worden en welke middelen de doorstroming in Amersfoort bevorderen.

Zo wordt op 8 februari het instrument ‘opkoopbescherming’ behandeld en worden binnenkort de aanvullende kaders van het Hoefkwartier/De Hoef besproken. Bij die aanvullende kaders zagen we dat ook het College het beste voor heeft met de woningbouwopgave en meedenkt in het moeilijke proces in welk segment de schaarste het grootste is en welke doelgroep het meeste last heeft van de huidige woningmarkt. Daarbij vindt de fractie het belangrijk dat het College hierop altijd goed wordt gecontroleerd en scherp wordt gehouden.

Reden tot vragen stellen

Dit is dan ook de reden dat Wouter van Schagen namens de fractie van D66 vragen heeft gesteld over de aanvullende kaders bij de Hoef. Er wordt in het stuk dan wel aangegeven dat er wel 55% woningen in het goedkope segment worden gebouwd, dat doorstroming hiermee mogelijk gemaakt wordt, maar het is onduidelijk welke middelen en instrumenten het College in gaat zetten om dit voor mekaar te krijgen. Zo wil D66 weten hoe  het College denkt op deze manier de (sociale) huurders die een start willen maken op de koopwoningmarkt te helpen? Hoe maakt dit koop mogelijk, kan het de wachtlijst verkorten en kan scheefwonen worden verminderd? En hoe zorgt dat er dan weer voor dat alle starters die we in onze stad kennen profijt hebben van hetgeen wat gebouwd gaat worden in De Hoef en zorgen we ervoor dat de te bouwen woningen in het betaalbare segment ook betaalbaar blijven? En hoe zit het met de doelgroep senioren op De Hoef?

Geïnteresseerd geraakt?

Ook geinteresseerd in deze ontwikkelingen? Op 8 februari staan er twee Rondes gepland. Dirk-Joost van Hamersveld gaat naar de ronde over de aanvullende kaders op De Hoef (20:30 – 23:00 uur) en Wouter van Schagen naar de ronde over de huisvestingsverordening/opkoopbescherming (19:00 – 20:15 uur). Beide rondes zijn ook live te volgen via de links.

Schriftelijke vragen

De volgende schriftelijke vragen zijn gesteld:

 • In de aanvullende kaders van het Hoefkwartier wordt aangegeven dat er bij de kaveloverstijgende aanpak afgeweken kan worden van het minimum van 35% sociale huur, maar dat hiervoor dan wel minimaal 55% van de woningen betaalbaar moet zijn. Spreken we dan over sociale koop?
 • Er is in Amersfoort sprake van een lange wachttijd voor sociale huurwoningen. Als u in De Hoef afwijkt van de 35% sociale huurwoningen, zijn er dan plannen om deze achterstand in bijbouwen elders in de stad recht te zetten? Zo ja, waar en waarom is dat een geschikte locatie?
 • Hoe zorgt u er nu en in de toekomst voor dat deze 55% betaalbare woningen in dit segment blijven? Welke middelen bestaan er en welke middelen en instrumenten zetten wij in Amersfoort in?
 • U geeft aan huurders van sociale huurwoningen te willen laten doorstromen naar deze betaalbare woningen. Welke middelen en instrumenten zet u hiervoor in?
 • In hoeverre kunnen mensen die willen doorstromen vanuit een sociale huurwoning een voorrangspositie krijgen op De Hoef? En is dit volgens u verstandig of zinvol?
 • Is het College bereid om maatregelen als opkoopbescherming al mee te nemen in de plannen op De Hoef?
 • Zo ja, hoe gaat het College ervoor zorgen dat ook de woningen tot 310.000 euro (hoge middensegment) binnen het middensegment blijven? Immers, het overbieden is op dit moment zeer gebruikelijk.
 • Is het, gezien het feit we in Amersfoort bij woningen tot 300.000 euro veel te maken hebben met buy-to-let, waardoor het koopaanbod onder dit bedrag bij het huuraanbod komt, verstandig om in de verdeling van 55% betaalbare woningen af te stappen of geen verdeling te maken tussen koop- en huurwoningen?
 • Kan het zijn dat door de bovenstaande vragen een hogere vraag gaat komen op startersleningen en zo ja, denkt u dat het huidige budget dan nog voldoende is?
 • In maart 2021 heeft de Raad een nieuwe tranche beschikbaar gesteld voor startersleningen, waarbij de regeling nu in te zetten is bij huizen tot de NHG-grens (te weten 325.000,-). Hoeveel startersleningen zijn er sindsdien uitgegeven?
 • Binnenkort zal er een nieuwe NHG-grens worden vastgesteld. Bent u van plan hierna de regeling rondom startersleningen aan te passen aan deze nieuwe grens?
 • Bij het uitgeven van startersleningen kan het voorkomen dat het een prijsopdrijvend effect heeft. Heeft u het idee dat in Amersfoort hier sprake van is door de inzet van de startersleningen? Zo ja, in hoeverre speelt dit mee?
 • Tal van gemeentes overwegen allerlei instrumenten om starters een betere positie te geven op de woningmarkt. Overweegt het college naast het inzetten van starterslening nog andere mogelijkheden, zoals Koopgarant, erfpacht of Duokoop, in te zetten om de starter een betere positie te geven in de huidige woningmarkt? Graag per andere mogelijkheid ook de argumenten voor en tegen het inzetten van deze mogelijkheden. In hoeverre kunnen deze middelen bijdragen aan de doorstroom van mensen die nu in een sociale huurwoning wonen en zouden willen starten op de koopmarkt?
 • In het Online Hoef Cafe van 2 februari was ook aandacht voor het tekort aan seniorenwoningen. Er werd aangegeven dat ook De Hoef hier iets aan kan bijdragen. Op De Hoef ziet ook D66 mogelijkheden voor (al dan niet geclusterde) seniorenwoningen en/of een plek voor de eerste Knarrenhof van Amersfoort. De doelgroep en het woord ‘senioren’ komt niet voor in de aanvullende kaders over De Hoef. Is het College het met ons eens dat dit best vreemd is en dat De Hoef ook geschikt is voor initiatieven als de Knarrenhof of andere woonvormen die in trek zijn bij senioren?
 • Een initiatief als Knarrenhof heeft onlangs aangegeven moment voet aan de grond te krijgen in Amersfoort. Ziet het College hier een taak om met de initiatiefnemers te kijken of er op De Hoef een mogelijkheid is voor deze vorm van geclusterd wonen voor senioren?

Benieuwd naar nut en noodzaak van schriftelijke vragen? Lees de blog hierover.