Standpunten over goed onderwijs

Gepubliceerd door Wouter op

In deze blog kan je de standpunten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 van D66 Amersfoort over ‘goed onderwijs’ lezen.

Goed onderwijs! Dat wil elke partij wel. D66 onderscheidt zich door zich vooral ook te focussen op kansen voor iedereen. Dit gaat om schoolgaande kinderen en jongeren, maar eigenlijk voor iedereen. 

D66 Amersfoort investeert het liefst in kansen voor iedereen. Daarom staan we voor een Leven Lang Leren om iedereen de optimale mogelijkheid te geven zich te kunnen blijven ontwikkelen. Want leren eindigt niet na je diploma te hebben behaald op het mbo of hbo.

Goed onderwijs en gelijke kansen volgens Wouter van Schagen, D66 Amersfoort:

  1. Na het behalen van je diploma onderwijsvouchers meegeven: Door digitalisering en robotisering verdwijnen banen en komen er nieuwe bij. Samen moeten we in staat zijn nieuwe beroepen aan te leren. Vouchers voor onderwijs helpen hierbij, volgens D66, om zo werkeloosheid te voorkomen.
  2. Aandacht voor mbo-opleidingen en mbo-vervolgopleidingen in Amersfoort. Aantrekken en huisvesten van nieuw MBO, HBO en WO-onderwijs
  3. Ruimte voor onderwijsvernieuwers. Aandacht voor de werkdruk. Middelen vrijmaken voor zwakke(re) scholen.
  4. Volwassenen- en taalonderwijs, waarbij we speciaal aandacht vragen voor projecten voor laaggeletterden en digitaal minder vaardige mensen. Basis om mee te kunnen doen in samenleving en voor een kans op een baan.
  5. Dit geldt ook voor vluchtelingen en jonge nieuwkomers. Vanaf dag 1 al taalonderwijs. Al geregeld door D66. Ook in Amersfoort

School niet de enige plek om te leren
D66 is van mening dat school niet de enige plek is om te leren en is daarom voorstander van brede 7-tot-7-scholen, waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen.

Leven Lang Leren
De samenleving, het onderwijs en het bedrijfsleven moeten er met elkaar voor zorgen dat mensen in staat zijn om nieuwe beroepen aan te leren. De gemeente kan een rol spelen in die aansluiting van school en werk. D66 wil initiatieven in het kader van een leven lang leren en de ontwikkeling van MBO- en MBO-vervolgopleidingen stimuleren.

Onderwijs is ontmoeten
We vinden ontmoetingen tussen de diverse groepen belangrijk en zien voorlichting op scholen over inclusie en het opheffen van hokjesdenken als essentieel. D66 gaat door met het wegnemen van vooroordelen in de maatschappij. Daarbij zien we scholen als een belangrijke partner. D66 is van mening dat iedereen op school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Groepen leerlingen (gesteund door een docent) die een GSA – Gender & Sexuality Alliance – hebben gestart moeten weten dat de gemeente achter hen staat. Een wethouder dient basis- en middelbare scholen dan ook aan te spreken op hun wettelijke plicht om LHBTI- acceptatie te bevorderen en biedt daarbij steun en begeleiding aan. D66 Amersfoort staat voor gelijkheid van alle mensen. Amersfoort moet een stad zijn waarin elke inwoner zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen.

Scholing als opstap naar werk
De maatschappij verandert snel en dit heeft invloed op het hebben en houden van werk. Een duurzame arbeidsloopbaan vraagt om flexibiliteit. Elke Amersfoorter heeft andere aandacht nodig. Daarom zetten we specifiek in op de volgende activiteiten:

  • Jongeren die vastlopen in het onderwijs krijgen een programma aangeboden om weer een plek in het onderwijs te vinden. Daarbij werken onderwijs, leerplicht, wijkteams en eventueel jeugdhulp samen. Een kortere MBO- of verkorte HBO-opleiding in de vorm van een Associate Degree opleiding kan hierbij een oplossing zijn.
  • We wensen alle nieuwkomers en laaggeletterden een passend taaltraject toe, zodat talent niet verloren gaat. De gemeente speelt hier een rol in door meer regie te nemen op verschillende initiatieven zoals de Taalschool, het Taalhuis en verschillende particuliere taalinstituten.
  • De gemeente biedt uitkeringsgerechtigden waar nodig de ruimte voor kansrijk op- of omscholen als dit de baankansen verhoogt.
  • We zetten ons in voor betere matching en begeleiding naar onderwijs voor 55-plussers, en anderen die hier belang bij hebben, door het aanbieden van netwerkbijeenkomsten en loopbaanoriëntatie cursussen.