D66 Amersfoort vraagt op Valentijnsdag aandacht voor jonge mensen die extra steun kunnen gebruiken in hun liefdegevoelens.

Gepubliceerd door Wouter op

Op 14 februari was het Valentijnsdag; een dag waarop iedereen kenbaar mag maken hoeveel diegene van een ander houdt. In een inclusieve stad als Amersfoort laten we duidelijk merken dat het niet uitmaakt van wie je houdt. D66 is blij dat dit ook goed naar voren komt in de communicatie en weet dat we een wethouder hebben die hier over waakt. Voor jonge Amersfoorters is het fijn om te zien dat een gemeente aandacht heeft voor iedereen en dit laat zien door middel van het hijsen van de regenboogvlag en het hebben over een regenboogoversteekplaats. In het onderwijs is het nu ook Week van de Liefde, met de bedoeling dat jonge mensen zich gesteund voelen in hun seksuele ontwikkeling. Ook op scholen is aandacht hiervoor belangrijk en daarom is Amersfoort aangesloten bij het project SCHOOLSOUT, waar middels dit programma scholen hulp en advies kunnen bieden aan scholen (PO, VO en mbo) op het gebied van educatie, zorg, zichtbaarheid en beleid & regelgeving bij seksuele en genderdiversiteit met als uitgangspunt ‘op school jezelf kunnen zijn en houden van wie je wilt.’ Juist deze jonge mensen hebben soms ook die steun hard nodig in hun seksuele ontwikkeling, gaf NOS onlangs aan. Een belangrijke boodschap op een dag als deze. Reden genoeg voor D66 om hier aandacht aan te besteden en de volgende vragen te stellen: 


Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Via Raadsinformatiebrief 2022-045 (van 10 mei 2022) is de gemeenteraad op de hoogte gesteld dat het ondersteunen van LHBTI+-jongeren in Amersfoort een van de speerpunten is vanuit de Regenboogagenda in het jaar 2022. Welke concrete acties heeft het College sindsdien uitgevoerd? 
  2. Welke zaken staan nog ‘op de rol’ als het gaat om het ondersteunen van LHBTI+-jongeren in Amersfoort en het dit belangrijke onderwerp onder de aandacht krijgen bij onderwijsinstellingen en docenten in Amersfoort?
  3. Het jaar 2022 is ten einde; 2023 is aangebroken. In hoeverre is het College geslaagd in het behalen van de doelen rondom het eerder genoemde speerpunt uit 2022? Kan het College aangegeven waarom het behalen van dit doel wel of niet is behaald en/of dit nog verdere aandachtspunten met zich meebrengt voor het jaar 2023 of de verdere toekomst?
  4. In de RIB geeft het College aan in samenwerking met de provincie te bouwen aan een aanbod van onderwijs/voorlichting op Amersfoortse scholen. Dit betreft waarschijnlijk het programma SCHOOLSOUT, klopt dit? Zo ja, hoeveel scholen hebben er sindsdien al interesse getoond in dit programma en zijn al aangehaakt bij dit project? Kunt u aangeven om hoeveel basisscholen, middelbare scholen en mbo’s dit gaat? Hoe kijkt het College naar deze hoeveelheid aangehaakte scholen? 
  5. Hoeveel scholen hebben deelname aan het project SCHOOLSOUT afgewezen? 
  6. Daar waar scholen al in contact zijn met SCHOOLSOUT, in hoeverre maken deze scholen gebruik van de vier schillende pijlers van SCHOOLSOUT? Wordt er evenveel gebruik gemaakt van de pijler ‘Zichtbaarheid’, als ‘Educatie’,  ‘Beleid en regelgeving’ en ‘Zorg: signalering en begeleiding’? Welke rol ziet het College voor zichzelf hierin?
  7. In het coalitieakkoord staat dat het College zich inzet voor een veilig LHBTIQA+ klimaat op scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke voorzieningen. In hoeverre kan het College aangeven dat er op scholen in Amersfoort sprake is van zo’n veilig klimaat? Hoe meet of weet het College dit? 
  8. Is het College het met D66 eens dat scholen belangrijke samenwerkingspartners in de stad kunnen zijn als het gaat om de acceptatie en het bespreekbaar maken van seksuele en genderdiversiteit? Amersfoort kent een Regenboogplatform. In hoeverre zijn scholen hierbij betrokken? In hoeverre worden scholen uitgenodigd voor bijeenkomsten van dit platform? 
  9. Op 21 februari organiseert de GSA van het Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium een GSA-bijeenkomst. Is het College hiervan op de hoogte? Is het College het met D66 eens dat het College hier een blijk van waardering aan zou moeten geven? 

Ben je benieuwd wat nu het nut is van schriftelijke vragen te stellen? Lees de blog hierover.