Betaalbaar wonen #GR22

Gepubliceerd door Wouter op

In deze blog lees je de standpunten van D66 Amersfoort over het onderwerp ‘wonen’ tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

D66 Amersfoort wil de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Scheef moeten wonen kan namelijk de bedoeling niet zijn. Te duur scheefwonen is vervelend, maar te goedkoop scheef wonen zorgt ook voor problemen op de woningmarkt. Er moet voldoende aanbod van koop- en huurwoningen zijn, ook qua sociale en middeldure huur. Voldoende mogelijkheden om door te stromen. Betaalbare woningen voor iedereen. Amersfoort moet voor iedereen toegankelijk blijven, ook op woongebied. Altijd op korte afstand van groen.

Prettig wonen is een van de belangrijkste zaken. Een stad waar iedereen een passende woning zou moeten kunnen vinden. Amersfoort is een fijne stad om te wonen en het is belangrijk dat bij verdere groei, dit ook zo blijft.

En daarom vind ik het ook belangrijk jullie te laten weten dat je op 16 maart ervoor kan zorgen dat ik de volgende vier jaar me op een goede manier kan inzetten voor Amersfoort en Hoogland. Een van de belangrijkste redenen dat ik me verkiesbaar stel, is omdat ik Amersfoort leefbaar wil houden.

Wat hebben we in de afgelopen vier jaar bereikt?
–  Kantoorgebouwen op De Hoef omgebouwd tot appartementen. Door nieuwbouw en ombouw van nog meer kantoorpanden komen er nog meer dan duizend woningen bij, zodat dit gebied een bruisende plek wordt om te wonen, te leren en te werken.
–  Kantoorlocatie Podium-Vathorst wordt omgevormd tot 440 woningen.
–  Minimaal 20 procent van nieuwbouwwoningen is voor middenhuur, daarmee verbetert de doorstroom vanuit de sociale huur. –  De gemeente realiseert hoogbouw en inbreiding om natuur te sparen.
Wat is onze inzet voor de komende vier jaar?
–  We willen dat er nog meer gebouwd wordt, zodat ook starters een kans krijgen op de woningmarkt.
–  Bevorderen van de verhuisketen door te zorgen voor geschikte woningen voor ouderen in de wijk.
–  We willen verouderde bedrijventerreinen levendig maken door bij herinrichting te koersen op een combinatie van wonen, werken en leren.

Ruimte scheppen voor extra woningen

De woningnood in Amersfoort is hoog. Starters komen nauwelijks meer aan bod, maar ook voor andere groepen, zoals gezinnen en modale inkomens, blijft het aanbod ver achter op de vraag. Om het huidige tekort weg te werken en om de toekomstige verwachte groei te ondervangen zijn in Amersfoort tot 2030 minstens 10.000 extra woningen nodig.

In de huidige bestuursperiode heeft D66 bereikt dat minimaal 20 procent van nieuwbouwwoningen verplicht beschikbaar is voor middenhuur en 35 procent voor sociale woningbouw. In de komende periode willen we inzetten op meer huur- en koopwoningen voor mensen met een middeninkomen. Zo bevorderen wij de doorstroom, door het woningaanbod te verruimen en beter te laten aansluiten op de vraag. Meer woningen in de categorie middenhuur, wat de wachttijd op een sociale huurwoning kan verkorten. Ook woningcorporaties zouden hier wat ons betreft een rol in moeten spelen. Zo dragen we ook binnen de woningmarkt bij aan het creëren van meer kansengelijkheid voor alle inwoners.

Ook voor mensen die tijdelijk zorg nodig hadden in een opvanglocatie, zorgvoorziening of in een voorziening voor beschermd wonen, zijn er nu te weinig woningen om naar door te stromen. Zij blijven nu onnodig wonen op opvanglocaties. Daardoor zijn deze niet beschikbaar voor mensen die de zorg op deze locaties nodig hebben.

Inzetten op meer huur- en koopwoningen voor mensen met een middeninkomen

Bij sociale huur zorgen we daarom voor voldoende aanbod voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang. Spreiding in de stad en kijken naar de draagkracht van een buurt is hierbij erg belangrijk. D66 Amersfoort wil dat de gemeente gebruik gaat maken van de opkoopbescherming, om ongewenste vormen van verhuur tegen te gaan. Starters krijgen dan een betere kans op de woningmarkt.

Optimaliseren van mogelijkheden van bestaande panden

Meer woonruimte maken betekent wat ons betreft niet alleen maar bouwen, bouwen, bouwen. Terwijl er steeds meer eenpersoonshuishoudens komen, wonen bewoners steeds ruimer. Met ingrepen op het huidige woningbestand kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar laten aansluiten. Wij willen inwoners faciliteren als zij een bestaand huis willen vergroten of juist willen splitsen, eventuele belemmeringen in regulering nemen we weg.

We stimuleren wonen boven winkels en gebruik maken van leegstaande panden. Er staan nu ook veel panden leeg, die zeer geschikt en geliefd zouden zijn voor bewoning, zowel in de binnenstad als daarbuiten. De gemeente bekijkt snel samen met eigenaren van leegstaande woon-, winkel-, en kantoorpanden wat nodig is om deze panden bewoonbaar te maken. Dat creëert meer woonruimte, houdt de binnenstad levendig en gaat leegstand tegen.

In samenwerking met corporaties zoeken we naar slimme manieren om extra woningen te creëren, bijvoorbeeld door het opvullen van dode hoeken tussen bestaande complexen. Door dit soort ingrepen verwachten we meer nieuwe woningen binnen de bestaande bebouwingsgrenzen te kunnen realiseren. Uiteraard denken we daarbij ook aan starters op de woningmarkt, zodat we met kleinere en betaalbare appartementen het verschil kunnen maken. Ook zetten we in op tijdelijke, al dan niet onconventionele woonvormen. Plekken waar pas op lange termijn gebouwd kan worden, zijn geschikt voor tijdelijke woningen, bijvoorbeeld tiny houses.
Met woningcorporaties gaat de gemeente op zoek naar plekken voor flexwoningen; tijdelijke woonruimte voor mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Bevorderen van de verhuisketen

Woningen en woonvormen die voor ouderen aantrekkelijk zijn, betekenen veel voor de zogenaamde verhuisketen. Veel ouderen wonen in eengezinswoningen en willen naar een andere, bij hun levensfase passende woning. Maar zij willen vaak ook in hun eigen wijk blijven en hebben moeite om daar een voor hen aantrekkelijke woning te vinden. Door in de wijken voor ouderen te bouwen, kunnen zij doorstromen naar passende woningen en komt hun grote woning vrij voor starters en gezinnen. Zo brengen we de verhuisketen op gang. D66 wil dat het gemeentebeleid erop gericht is om doorstroming naar een passende woning makkelijker en haalbaar te maken door te zorgen dat verhuizen naar een kleinere woning mogelijk is.

Out of the box, maar binnen de stadsgrenzen

D66 wil eerst dat alle opties worden benut om binnen de bestaande stadsgrenzen extra woonruimte te realiseren, voordat uitbreiding buiten de stadsgrenzen wordt overwogen. Combinaties van groen en wonen willen we bevorderen. Bij inbreiding houden we rekening met de aansluiting op de bestaande bouw en zetten we in op behoud en uitbreiding van groen. Ook hebben we aandacht voor de leefbaarheid en de impact op de omgeving. Vathorst-Bovenduist wordt wat ons betreft de meest duurzame, energie- positieve woonwijk van Nederland, met betaalbare huizen voor gezinnen en alleenstaanden, met goede aansluitingen op openbaar vervoer, deelauto’s en een zo laag mogelijke parkeernorm.

Betaalbaar en leefbaar wonen volgens Wouter van Schagen, D66 Amersfoort:

  • Aandacht bij nieuwe projecten voor de leefbaarheid van omwonenden en burgerparticipatie als het gaat om een project ‘om de hoek’.
  • Genoeg sociale huurwoningen, maar ook zeker aandacht voor de middeldure huur.
  • Voldoende kamers en starterswoningen.
  • Met innovatieve hoogbouw zorgen dat er ruimte blijft voor groen.
  • Lege kantoorpanden (zoals op De Hoef en het gebouw van De Amersfoortse) kunnen worden omgebouwd tot (starters)woningen.
  • Elisabeth Groen en Hoogland-West absoluut niet bebouwen.